Tag Archives: åtferd

Ein skikkeleg drit-økonomi

Grøn eplebladlus (Aphis pomi), fotografert i felt då eg arbeidde med plantevern sommaren 2013.

Grøn eplebladlus (Aphis pomi), fotografert i felt då eg arbeidde med plantevern sommaren 2013.

Eg synest lågkarbodiett er noko stort tull. Ikkje naudvendigvis fordi eg tvilar på helseeffektane det eventuelt kan ha, men fordi det er karbohydratar som dannar grunnlaget for den globale matvaretryggleiken. Den viktigaste matkjelda til menneska på verdsbasis er mais, tett etterfulgd av kveite, ris og potet. Dette er fordi dette er mat som gjev mykje tilbake i form av næringsverdi sett i høve til ressursane og arealet som trengs for å produsera det. Utan korn og potetar hadde menneska aldri fått effektiv nok matproduksjon til å byggje byar, og me kan difor takka heile vår sivilisasjon på høgkarbodietten.

No er det likevel slik at høgkarbodiett er ei god kjelde til energi og ei dårleg kjelde til mykje anna. Det er difor lurt å følga det keisame gamle rådet frå heimkunnskapstimene om å ha eit balansert kosthald for å syta for at ein får alle dei naudsynte fettsyrene, aminosyrene, vitaminane og minerala ein treng for å halda maskineriet i gong. Slik er det òg for dei fleste dyr som lever av plantekost – det er vanskeleg å leva av plantefibrar av karbon og hydrogen aleine, ein må ofte òg ha noko anna i tillegg.

Bambi drep gjerne ein fugleunge eller to om høvet byr seg. Hjortedyr et særleg fugl og egg som ei kjelde til kalsium, som jo pattedyr treng mykje av for å danna skjelettet sitt.

Det bør difor ikkje koma som nokon overrasking at reine planteetarar er meir sjeldne enn det me ofte likar å tru. Det er til dømes godt dokumentert at hjortedyr og kyr et egg og fugleungar dersom dei får sjansen; og det hender at både flodhestar og elefantar jaktar på og nedlegg bytte som dei supplerar det vanlege plantekosthaldet sitt med (Naish 2010). Trofiske nivå er kompliserte greier – det er meir mellom primærprodusent og toppredator enn det drøymest om i din filosofi, Horatio.

I insektverda er omnivori – det å eta både plantar og dyr – sjeldnare dokumentert enn det er for planteetande virveldyr. Frå nyttedyrsforskinga veit ein at både ein del teger og nokre biller har eit samansett kosthald av både plantekost og mindre kryp, men det er nok heller usannsynleg at desse er representative for insekt generelt. Grupper som bladlus, sugarar, sikadar, minerfluger, mange sommarfuglar og fleire andre grupper høyrer mest sannsynleg til dei mest reindyrka planteetarane i dyreriket – desse dyra ser ut til å utelukkande leve av planta dei er knytt til, og kan ved mange høve ofte berre ta til seg ein einaste eller nokre få nærskylde planteartar!

Cacopsylla pulchella er ein uvanleg vakker sugar-art som utelukkande lever av plantesaft frå judastreet, Cercis siliquastrum

Dette betyr ikkje at det ikkje er eit problem for insekta å få nok næringsstoff i seg. Spesialiserte planteetarar har sjølvsagt sin eigen syntetisering av protein, fettsyrer, vitamin o.a. i større grad enn altetarar. Råstoffa til dette kjem frå plantekosten; det er jo dei same atoma som finnest i planteceller som i dyreceller, og eit lite insekt treng ikkje like store konsentrasjonar av dei som det eit stort klauvdyr gjer…

Ei av dei største ulempene med å leva av plantekost er kor lite næring det er i mesteparten av plantevevet. Når eit dyr knaskar eller syg i veg på eit blad som stort sett består av tjukke fiberlag, får dei i seg store mengder karbohydrat og sørgeleg lite av dei andre stoffa. Dette er for så vidt sant for alle dyr som et mykje vegetarkost; ein av dei mest grunnleggande åtferdsmessige skilnadane på planteetarar og rovdyr er kor mykje meir tid planteetarane brukar på maten sin. Fordi dei fleste planter er så næringsfattige, må ein eta mykje av det for å få nyttegjort seg av dei få næringsstoffa som finnest i dei, og fordi dei fleste kaloriane er bunde opp i store fibermolekyl kan det ta lang tid å bryta det ned til sukkerartar kroppen kan nyttegjera seg av.

Dei planteetande insekta har ei grunnleggande ulempe i at dei er så småvaksne. Akkurat som kyr og andre beitedyr er dei nøydde til å eta store mengder plantemateriale, men til skilnad frå kyrne har dei ikkje plass til å lagra dette materialet i lang tid for å fordøya det. Mange insekt må difor eta halda tarmane sine nesten kontinuerleg i drift for å kunne leva av karbohydratbombene dei et – for at dei skal få i seg nok næring må det nesten konstant koma noko inn den eine enda og ut den andre. Dette er særleg vanleg mellom plantesugande insekt, som bladlus, sugarar og sikadar.

Ein konsekvens av den kontinuerlege drifta av tarmane til plantesugarane gjer at særs mykje av ekskrementa deira består av ufordøygd sukker. Skilnaden på sukkeret i plantesugar-ekskrement og sukkeret i plantane er derimot at det ikkje ligg forsvarskjemikaliar eller vernestoff i ekskrementa – desse tek insektet opp og bryt ned til sitt eige bruk. Særs mange ulike dyr vitjar difor bladlus-, skjoldlus- og sugarkoloniar for å eta av denne honningdoggen, som dei energirike etterlatenskapane er best kjend som.

Maur med ei drope honningdogg i munnen.

Dette er ofte ein vinn-vinn-situasjon for plantesugaren. Mange av dei ivrigaste honningdogg-entusiastane er nemleg òg særs aggressive til å forsvara matkjeldene sine mot andre slags insekt; det mest kjende dømet på dette er maur. Ei bladluskoloni som bur i nærleiken av ein maurkoloni har difor det privilegiet at dei kan bruka all tida si på å suga i seg mat, utan å uroa seg for å bli jakta på. Dei har nemleg ein armè av aggressive livvaktar som tek betalinga si i avføring.

Gekkoen Phelsuma madagascariensis er søtare enn dei fleste andre livvaktar, dørvaktar, vektarar o.a. som eg har sett opp gjennom.

Det finnest òg meir eksotiske samarbeidsformer der plantesugande insekt betalar for vakthald med honningdogg. Honningbier kan til dømes passa på bladlus på same måte som maur; dei brukar honningdoggen til å laga ein særskild type honning som er mørkare og sterkare på smak enn vanleg honning. Favoritt-dømet mitt er derimot eit samarbeidstilhøve på tvers av fylum-skiljer – insekt som samarbeidar med øgler. På Madagaskar blei det i 2001 oppdaga at fleire artar av gekkoøgler har honningdogg frå Flatidae-sikadar som ein av hovudrettane på menyen sin. Gekko-arten Phelsuma madagascariensis kochi brukte over ein femtedel av tida si på å «mjølka» sikadar, og tok delar av året til seg over 94% av karbohydratane sine på denne måten  (Fölling et al. 2001).

Gekkoar er kjende som gode klatrarar, og Flatidae-artane som blei observert lever på trestammar. Ei typisk mjølking byrjar med at gekkoen klatrar sakte mot sikaden, avbrote av periodar med rytmiske hovudrørsler. Når gekkoen er rett bak sikada heldt han fram med desse rørslene, og sikada svarar då med å bøyga bakkroppen sin oppover og skilja ut ei drope honningdogg. Eg synst særleg dette med rørslene er interessant – sikadar er gode flygarar, og kjem seg fort vekk når dei anar fare på ferde, og gekkoen treng difor eit teikn for å visa at han kjem i fred. Det kunne vore interessant å finna ut om nokon predator har lært seg å etterapa dette teiknet…

Diverre klarte ikkje Fölling et al. (2001) å samla inn noko eksemplar til å finna ut kva for sikade-art som var involvert i gekko/sikade-samarbeidet på Madagaskar; alt dei veit er at han høyrde til familien Flatidae. Dette dyret, Anormenis chloris, er eit døme på denne sikadegruppa.

Som betaling for honningdoggen gjorde gekkoane aggressive utfall mot rovinsekt, men òg mot honningdogg-etande maur. Det kan såleis sjå ut som gekkoane ikkje berre krev mat, men òg truskap i bytte mot tenestene sine.

Det har sidan 2001 vorte oppdaga mange fleire tilfelle av sikade/gekko-samarbeidstilhøve, mellom anna på New Zealand, New Caledonia og i Thailand (Bauer et al. 2006, Gardner-Gee & Beggs 2010, Kemal & Koçak 2012). Fleire familiar av både gekkoar og sikadar har vorte observerte i slike samarbeid, så det er anten snakk om ei særs gamal ordning eller eit partnerskap som har oppstått fleire gongar uavhengig av kvarandre.

Rubens» framstilling av då Israelsfolket fekk manna frå himmelen.

Gekkoar er ikkje dei einaste virveldyra som et honningdogg; det er òg kjend frå m.a. anoleøgler, kolibriar og sporvefuglar. Sjølv om stoffet eigentleg er ekskrement frå insekt har heller ikkje alltid menneske halde seg for gode til å smaka på det; mange antikke kjelder skriv om honningdogg som ein delikatesse eller til og med mat for gudar. Den greske tordenguden Zevs blei i følgje nokre kjelder fostra opp på stoffet då han vaks opp på Kreta. I tilleg meiner mange teologar at mannaen Gud skal ha sendt Moses og dei sveltande israelittane skal ha vore nettopp honningdogg frå skjoldlus. Ei mogleg ordrot for manna er den arameiske eller ur-arabiske frasen man hu – «dette er plantelus».

Høgkarbodietten til dei milliardane av små insekt som syg på plantar der ute heldt med andre ord liv i ein stor økonomi av samarbeidspartnarar, og syt for å halda liv i mange slags organismar; anten dei er utryddingstruga øgleartar på New Zealand, hardtarbeidande maursamfunn, vêrgudar eller Guds utvalde folk. Me får satsa på at plantesugarane ikkje les tabloidavisar.

Referansar:
Bauer, A.M., Jackman, T., Sadlier, R.A. & Whitaker, A.H. 2006. A New Genus and Species of Diplodactylid Gecko (Reptilia: Squamata: Diplodactylidae) from Northwestern New Caledonia. Pacific Science 60, 125-135
Fölling, M., Knogge, C. & Böhme, W. 2001. Geckos are milking honeydew-producing planthoppers in Madagascar. Journal of Natural History 35, 279-284
Gardner-Gee, R. & Beggs, J.R. 2010. Challenges in Food-Web Restoration: An Assessment of the Restoration Requirements of a Honeydew-Gecko Trophic Interaction in the Auckland Region, New Zealand. Restoration Ecology 18 s2, 295-303
Kemal, M. & A.Ö.Koçak, 2012, A report on the mutualism between Hemidactylus (Gekkonidae) and Laternaria (Fulgoridae) in Thailand. Cesa News 82, 15-18
Naish, D. 2010. Lal the chicken-eating cow. Tetrapod Zoology, 20. Des.2010

Advertisements

Grøne jegarar i myra: All the while we do it soldoggystyle

Rundsoldogg, Drosera rotundifolia, med nokre stakkars fortapte fjørmygg.

Ei av dei viktigaste faktorane som styrar kvar ei plante kan veksa er tilgongen på nitrogen, som dei treng til å laga protein og DNA. Ulike planteartar har ulike krav til kor mykje nitrogen dei treng, og mange har eigne tilpassingar for å sørga for å få tak i stoffet. Eit døme er erteplantefamilien (Fabaceae), som har spesialiserte strukturar i røtene sine der det lever symbiotiske cyanobakteriar som kan fiksera nitrogen frå omgjevnadane. Eg skal derimot i dag ta for meg ein noko annan strategi – planter som fangar og et dyr.

Dionaea muscipula, ei subtropisk våtmarksplante frå Nord-Amerika.

Trangen til å eta kjøt har oppstått minst seks ulike gongar i planteriket; og det finnest fire ulike hovudstrategiar for å fanga bytte (Ellison & Gotelli 2009). To av desse finnest berre hjå tropiske og subtropiske arter; nemleg klappfellestrategien til Dionaea muscipula og fallfellestrategien som har oppstått i fire ulike familiar.

Ei fangstmetode som kan observerast hjå norske kjøtetande planter er «vakuumfangst» – vassplanta blærerot Utricularia spp har spesielt utforma blærer på bladstilkene. Blærene har undertrykk, og er utstyrt med små følehår ved opningene sine. Når nokre stakkars små mygglarver eller vasslopper kjem i kontakt med desse følehåra opnar blæra seg, og byttedyret vert sugd inn i planta der det vert middag.

Den vanlegaste jaktteknikken for kjøtetande planter er nok likevel «flugepapir»-strategien, der planta produserar klister som heldt insektet fast når det landar på blada. I Noreg kjenner me dette frå soldogg (Drosera spp) og tettegras (Pinguicula vulgaris), og det er nettopp soldoggen som er hovudfokus for denne artikkelen.

Det er kjend over 190 artar soldogg frå heile verda, med det største artsmangfaldet i Australia. I Europa førekjem tre artar, som alle òg finnest i Noreg – rundsoldogg Drosera rotundifolia, dikesoldogg D. intermedia og smalsoldogg D. anglica. Ein kan lett kjenna slekta att på at blada er utstyrt med lange tentaklar, som ytst bèr ei klissete doggdrope. Når eit insekt kjem i kontakt med denne doggdropa set det seg fast, og bladet krøllar seg saman rundt byttet. Slik kjem det stakkars insektet i kontakt med fleire tentaklar, og klistrar seg endå meir fast.

Smalsoldogg som har fanga ei stakkars fluge.

Økologisk teori tilseier at når to nært skylde artar lever i lag treng dei å vera ulike i levesett for at ikkje den eine arten skal utkonkurrera den andre. Ein kan difor tenkje seg at kjøtetande planter vil prøva å utnytta ulike slags byttedyr når dei veks i lag; og ved første augnekast kan det sjå slik ut: Thum (1986) studerte rundsoldogg og dikesoldogg på ei myr i Tyskland og fann tydelege skilnadar på kva insektgrupper som vart fanga på blada deira. Den lågtliggande rundsoldoggen var til dømes særs glad i spretthaler medan den erekte dikesoldoggen føretrakk flygande insekt, særleg mygg. Når desse dataene blei analysert på nytt av Ellison & Gotelli (2009) kom det derimot fram at det var MEIR overlapp mellom artane sine fødeval enn forventa! Det same såg ut til å vera tilfelle for fleire andre sameksisterande kjøtetande planter.

Til å vera så usympatiske, er soldogg veldig vakre skapningar.

Det finnest derimot tilfelle der konkurranse om føde har vorte eintydig påvist hjå soldogg: Thum (1989) observerte ved fleire høve at maur av artane Formica picea, Leptothorax acervorum og Myrmica scabrinodis rutinemessig plyndra bytte frå soldoggblad, og ville finna ut kor viktig dette var. Han tok difor med seg ei stor krukke med bananfluger og klistra dei på soldoggblad i myra si, og talte kor mange av flugene som framleis var i blada dagen etter. Heile 71% av flugene på rundsoldoggen blei stolne i løpet av dei første 24 timane; noko som passa godt med observasjonane hans av maur på raid. Nokre spissfindige utrekningar seinare konkluderte han med at maur i myra stal seks gongar sin eigen vekt frå dei forsvarslause soldoggplantene i løpet av ein sesong! Det ser med andre ord ikkje ut til at maurskulen har Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen på pensum – stolen mat er ei særs viktig matkjelde for myrlevande maur.

Referansar
– Ellison, A.M. & Gotelli, N. J. 2009. Energetics and the evolution of carnivorous plants – Darwin’s ‘most wonderful plants in the world’. Journal of Experimental Botany 60, 19-42
– Thum, M. 1986. Segregation of habitat and prey in two sympatric carnivorous plant species, Drosera rotundifolia and Drosera intermedia. Oecologia (Berlin) 70, 601-605
– Thum, M. 1989. The significance of opportunistic predators for the sympatric carnivorous plant species Drosera intermedia andDrosera rotundifolia. Oecologia (Berlin) 81, 397-400